บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาปริญญาโทและเอก

แบบสอบถามระบบ

ตอนที่1 ข้อมูลความพึงพอใจการใช้ระบบ E-GRADUATE
1.เพศ    ชาย หญิง
2.ประเภทการสมัครเรียน
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ประกาศนียบัตร โครงการพิเศษ นานาชาติ ปริญญาเอก non-degree ทวิปริญญา
รายละเอียด
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด (1)
3.ความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์
4.ความสะดวกในการใช้ระบบ
5.ความเหมาะสมของคู่มือการใช้งานระบบ
6.ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่ของระบบ
7.ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
8.สารสนเทศนี้นำเสนอครอบคลุมตามความต้องการ
9.ท่านรู้จัดระบบนี้จากแหล่งใด
1.เจ้าหน้าที่ 2. www.ru.ac.th 3. เพื่อน 4.อื่นๆ โปรดระบุ

ตอนที่2 ข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบและการให้บริการ E-GRADUATE