ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา

 

* สำหรับนักศึกษา รหัส 50 ขึ้นไป ให้นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติ แบบ มร.2 ก่อนนะค่ะ เพราะถ้านักศึกษายังไม่ได้กรอกทะเบียนประวัติ แบบ มร.2 จะไม่สามารถ แก้ไขประวัติในส่วนต่างๆ ได้ค่ะ
คลิกบันทึกแบบ มร.2